ข่าวสารและกิจกรรรม

ลงนามความร่วมมือ 2560

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเครือข่ายวิทยาการจัดการภาคเหนือ และประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการฯ ครั้งที่ 3/2560

17 สิงหาคม 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตร/สาขาวิชา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มี 5 หลักสูตร 8 สาขาวิชา

 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต
  • สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาการการเงินและการธนาคาร
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • นิเทศศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

CAMPUS LIFE

การใช้ชีวิตในมุมต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

life campus life campus
life campus life campus
life campusp life campus

SHOW CASE

ผลงานนักศึกษาและกิจกรรมดีๆ คณะวิทยาการจัดการ

SHOW CASE SHOW CASE
SHOW CASE SHOW CASE
SHOW CASE SHOW CASE

ผลงานและรางวัล

ผลงานทางวิชาการ

ศิษย์เก่า