about us

เกี่ยวกับเรา

     คณะวิทยาการจัดการ เป็นหนึ่งในหน่วยงานภายใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เขตหมู่บ้านวังยาง หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน สร้างศักยภาพให้เป็นขุมพลังแห่งปัญญา ผลิตกำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถและมีคุณธรรม มีจิตสำนึกในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ เป็นที่พึ่งทางวิชาการของท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และบูรณาการความรู้ สู่ชุมชน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน

history

ประวัติความเป็นมา

     มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแต่เดิมคือ วิทยาลัยครูกำแพงเพชร เป็นสถานศึกษาที่ผลิตบุคลากรที่จะไปประกอบอาชีพครู เพียงอย่างเดียว จากการที่วิทยาลัยครูมีทั่วประเทศ 36 แห่ง ประชาชนได้ให้ความสนใจที่จะเข้าศึกษาเป็นจำนวนมาก จึงเป็นผล ทำให้การผลิตครูมีปริมาณมากกว่า ความต้องการของตลาดแรงงานแต่เนื่องจากบุคลากรของวิทยาลัยครูมีจำนวนมากและปรับเปลี่ยนพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อทำการเปิดสอนในสายวิชาชีพอื่น ๆ ได้ด้วยเหตุนี้เองจึงได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูให้เปิดทำการสอนในสายวิชาชีพอื่นนอกจากวิชาชีพครูได้ อันเป็นผลให้วิทยาลัยครูสามารถเปิดสอนและผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร์และสาขาวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคย ผลิตบัณฑิตสาขาครุศาสตร์เพียงอย่างเดียวโดยเริ่มทำการเปิดรับนักศึกษาสาขาอื่นได้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2527 เป็นต้นมา

2528  วิทยาลัยครูกำแพงเพชร มีการเตรียมการจัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบผลิตบัณฑิตสาขาศิลปะศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 โดยมอบหมายให้ อาจารย์สุวัฒน์ น้าคณาคุปต์ ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในขณะนั้นทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะวิชาเพื่อดำเนินการในการจัดตั้งคณะ มีอาจารย์นิยม ชื่นนิรันดร์ และอาจารย์ประจวบ ทิพย์ปรีชา มาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งด้วยคณะผู้เริ่มก่อตั้งได้ดำเนินการจัดทำ ร่างหลักสูตร จัดหาเอกสารตำรา ตลอดจนอาคารสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดสอน

2530  ได้มีประกาศการจัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการขึ้นโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสัมพันธ์ ทองสมัคร) ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการขึ้น ในวิทยาลัยครูกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2530 คณะวิทยาการจัดการได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2530 เริ่มแรกได้เปิดสอน ดังนี้

 • ระดับอนุปริญญา (2 ปีแรก)
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
 • โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
  • แขนงวิชาบัญชี
  • แขนงการจัดการทั่วไป
  • แขนงการตลาด
  • แขนงเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
 • ระดับปริญญาตรี ( 2 ปีหลัง)
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
 • โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
  • แขนงวิชาบัญชี
  • แขนงการจัดการทั่วไป
  • แขนงการตลาด
  • แขนงเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

2534  ปี พ.ศ. 2534 คณะวิทยาการจัดการ ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาของคณะ เป็นอาคาร 4 ชั้นประกอบด้วยห้องพักจำนวน 20 ห้อง ห้องจัดประชุมสัมมนา ห้องปฏิบัติการฝึกวิชาชีพ ห้องอาหาร โดยใช้ชื่อว่า “อาคารน้ำเพชร”เปิดให้บริการที่พักและการจัดอบรมสัมมนาแก่บุคคลทั่วไป ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลและดำเนินกิจการเองทั้งสิ้น

2538  ปี พ.ศ.2538 ได้มีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏขึ้นบังคับใช้ มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ อาทิ เปลี่ยนชื่อ “วิทยาลัยครู” เป็น “สถาบันราชภัฏ” และเปลี่ยนชื่อ “คณะวิชา” เป็น “คณะ” โดยตัดคำว่า วิชา ออกไปและเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารของคณะ จาก เดิมใช้คำว่า “หัวหน้าคณะวิชา” เป็น “คณบดี” การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ส่งผลให้ต้องมีการเลือกตั้งคณะผู้บริหารของสถาบัน ใหม่ทั้งหมด

2539-2543  ในปี พ.ศ.2539 คณะวิทยาการจัดการ ได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียน ซึ่งได้ จากการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2540 ก่อสร้างอาคารเรียน 8 ชั้น เป็นจำนวนเงิน 42,940,000 บาท โดยทำการก่อสร้างเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2540 กำหนดแล้วเสร็จภายใน 540 วัน ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2543 อาคารเรียน 8 ชั้น ของคณะวิทยาการจัดการ ได้ทำการเปิดใช้เป็นครั้งแรก โดยได้รับพระราชทานนามว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 2” หรือที่เรียกกันว่า อาคาร 11

2547  ปี พ.ศ.2547 สถาบันราชภัฏกำแพงเพชรยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร” มี ความเป็นอิสระและเป็นนิติบุคคล เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการ ได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 2. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
 3. หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต
 4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
philosophy
ปรัชญา : Philosophy

บูรณาการความรู้ สู่ชุมชน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม

วิสัยทัศน์ : Vision

มุ่งเน้นวิชาการ วิชาชีพ พัฒนาท้องถิ่นและสังคม สู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ : Mission
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน
 2. สร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
 4. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 5. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
vision
ค่านิยมหลัก : Core values

คือ “ HAPPY ”

 • H  Human Resource  :  ทรัพยากรมนุษย์ที่ดี
 • A  Activeness  :  ความกระตือรือร้น
 • P  Participation  :  ร่วมแรงร่วมใจ
 • P  Practitioner  :  นักปฏิบัติ
 • Y  Yield  :  ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ
Identities-Identity
อัตลักษณ์ - เอกลักษณ์ : Identities - Identity
 • อัตลักษณ์
  คือ “บัณฑิตจิตอาสา” หมายถึง อาจารย์ บัณฑิต นักศึกษา มีจิตอาสาในการพัฒนาท้องถิ่น
 • เอกลักษณ์
  คือ “บัณฑิตจิตบริการ” หมายถึง บัณฑิต นักศึกษา มีความสามารถในการให้บริการเพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยความประทับใจ
เป้าประสงค์ : Target
 1. ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
 2. มีองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาชุมชน และสังคม
 3. ชุมชน ท้องถิ่น เข้มแข็ง อยู่ดีมีสุข พึ่งพาตนเองได้
 4. นักศึกษา บุคลากร มีการธำรงศิลปะและวัฒนธรรมไทย และเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน
 5. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพิ่มคุณภาพผลผลิตและบริการ
ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติงาน : Action Plan Strategy