เกี่ยวกับเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นหนึ่งในหน่วยงานภายใต้ มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน สร้างศักยภาพให้เป็นขุมพลังแห่งปัญญา ผลิตกำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถและมีคุณธรรม มีจิตสำนึกในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ เป็นที่พึ่งทางวิชาการของท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และบูรณาการความรู้ สู่ชุมชน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน

IMG_6488

ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแต่เดิมคือ วิทยาลัยครูกำแพงเพชร เป็นสถานศึกษาที่ผลิตบุคลากรที่จะไปประกอบอาชีพครู เพียงอย่างเดียว จากการที่วิทยาลัยครูมีทั่วประเทศ 36 แห่ง ประชาชนได้ให้ความสนใจที่จะเข้าศึกษาเป็นจำนวนมาก จึงเป็นผล ทำให้การผลิตครูมีปริมาณมากกว่า ความต้องการของตลาดแรงงานแต่เนื่องจากบุคลากรของวิทยาลัยครูมีจำนวนมากและปรับเปลี่ยนพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อทำการเปิดสอนในสายวิชาชีพอื่น ๆ ได้ด้วยเหตุนี้เองจึงได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูให้เปิดทำการสอนในสายวิชาชีพอื่นนอกจากวิชาชีพครูได้ อันเป็นผลให้วิทยาลัยครูสามารถเปิดสอนและผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร์และสาขาวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคย ผลิตบัณฑิตสาขาครุศาสตร์เพียงอย่างเดียวโดยเริ่มทำการเปิดรับนักศึกษาสาขาอื่นได้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2527 เป็นต้นมา

timeline_pre_loader

2528

วิทยาลัยครูกำแพงเพชร มีการเตรียมการจัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบผลิตบัณฑิตสาขาศิลปะศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 โดยมอบหมายให้ อาจารย์สุวัฒน์ น้าคณาคุปต์ ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในขณะนั้นทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะวิชาเพื่อดำเนินการในการจัดตั้งคณะ มีอาจารย์นิยม ชื่นนิรันดร์ และอาจารย์ประจวบ ทิพย์ปรีชา มาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งด้วยคณะผู้เริ่มก่อตั้งได้ดำเนินการจัดทำ ร่างหลักสูตร จัดหาเอกสารตำรา ตลอดจนอาคารสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดสอน

2530

ได้มีประกาศการจัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการขึ้นโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสัมพันธ์ ทองสมัคร) ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการขึ้น ในวิทยาลัยครูกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2530 คณะวิทยาการจัดการได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2530 เริ่มแรกได้เปิดสอน ดังนี้

ระดับอนุปริญญา ( 2 ปีแรก) ระดับปริญญาตรี ( 2 ปีหลัง)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป

 • แขนงวิชาบัญชี
 • แขนงวิชาบัญชี
 • แขนงการจัดการทั่วไป
 • แขนงการจัดการทั่วไป
 • แขนงการตลาด
 • แขนงการตลาด
 • แขนงเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
 • แขนงเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

2534

ปี พ.ศ. 2534 คณะวิทยาการจัดการ ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาของคณะ เป็นอาคาร 4 ชั้นประกอบด้วยห้องพักจำนวน 20 ห้อง ห้องจัดประชุมสัมมนา ห้องปฏิบัติการฝึกวิชาชีพ ห้องอาหาร โดยใช้ชื่อว่า “อาคารน้ำเพชร”เปิดให้บริการที่พักและการจัดอบรมสัมมนาแก่บุคคลทั่วไป ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลและดำเนินกิจการเองทั้งสิ้น

2538

ปี พ.ศ.2538 ได้มีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏขึ้นบังคับใช้ มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ อาทิ เปลี่ยนชื่อ “วิทยาลัยครู” เป็น “สถาบันราชภัฏ” และเปลี่ยนชื่อ “คณะวิชา” เป็น “คณะ” โดยตัดคำว่า วิชา ออกไปและเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารของคณะ จาก เดิมใช้คำว่า “หัวหน้าคณะวิชา” เป็น “คณบดี” การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ส่งผลให้ต้องมีการเลือกตั้งคณะผู้บริหารของสถาบัน ใหม่ทั้งหมด

2539 - 2543

ในปี พ.ศ.2539 คณะวิทยาการจัดการ ได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียน ซึ่งได้ จากการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2540 ก่อสร้างอาคารเรียน 8 ชั้น เป็นจำนวนเงิน 42,940,000 บาท โดยทำการก่อสร้างเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2540 กำหนดแล้วเสร็จภายใน 540 วัน ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2543 อาคารเรียน 8 ชั้น ของคณะวิทยาการจัดการ ได้ทำการเปิดใช้เป็นครั้งแรก โดยได้รับพระราชทานนามว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 2” หรือที่เรียกกันว่า อาคาร 11

2547-2557

ปี พ.ศ.2547 สถาบันราชภัฏกำแพงเพชรยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร” มี ความเป็นอิสระและเป็นนิติบุคคล เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการ ได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 2. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
 3. หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต
 4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ปัจจุบัน

ปรัชญา | ปณิธาน | วิสัยทัศน์ | พันธกิจ

IMG_3142

ปรัชญา

บูรณาการความรู้ สู่ชุมชน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม

ปณิธาน

สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี มีความสามารถทางธุรกิจ คิดอย่างเป็นระบบเพื่อพบความก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่นและสังคม

วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นวิชาการ วิชาชีพด้านการบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจ

 1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น
 2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณภาพ
 3. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 4. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ | ค่านิยมหลัก | วัฒนธรรมองค์กร

เป้าประสงค์

 1. พัฒนาสังคมท้องถิ่นให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
 2. บัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณธรรมและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
 3. คณะมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับจากสังคม
 4. การบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยมหลัก

คือ   “HAPPY”

H:  Human Resource ทรัพยากรมนุษย์ที่ดี
A: Activeness ความกระตือรือร้น
P:  Participation ร่วมแรงร่วมใจ
P:  Practitioner นักปฏิบัติ
Y:  Yield ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ

วัฒนธรรมองค์กร

เคารพอาวุโส  ตรงต่อเวลา  ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

IMG_3138

เอกลักษณ์ | อัตลักษณ์ | ประเด็นยุทธศาสตร์คณะ

เอกลักษณ์

“บัณฑิตจิตบริการ”

นิยาม:

บัณฑิต นักศึกษา มีความสามารถในการให้บริการเพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยความประทับใจ

ประเด็นยุทธศาสตร์คณะ

 1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจ สัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการกับสังคมท้องถิ่น
 2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม
 3. เร่งรัดการสร้างภาพลักษณ์
 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล

อัตลักษณ์

“บัณฑิตจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น”

นิยาม: 

 1. มีจิตอาสา หมายถึง มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม เสนอตัว เต็มใจ ตั้งใจเสียสละสิ่งที่ตนเองมีทั้งแรงกาย เวลา ทรัพย์สิน เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหรือสังคมให้เกิด ประโยชน์และความสุขมากขึ้น โดยไม่หวังผลตอบแทน
 2. สร้างสรรค์ปัญญา หมายถึง การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน สะสม และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถของตน และแสดงออกผ่านผลงานการ เขียน การวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น การพูด การแสดงในเวทีวิชาการต่างๆ รวมถึงริเริ่มโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
 3. พัฒนาท้องถิ่น หมายถึง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างโอกาสหรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ชุมชน สังคมให้ดีขึ้น

เป้าประสงค์/กลยุทธ์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์คณะ

การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจ สัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการกับสังคมท้องถิ่น

เป้าประสงค์:

พัฒนาสังคมท้องถิ่นให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้

กลยุทธ์:

 • พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม
 • สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีการนำผลงานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมท้องถิ่น
 • ส่งเสริม สนับสนุน Happy Money Research
 • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่น

ตัวชี้วัด:

 • จำนวนอาจารย์ที่มีผลงานด้านวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
 • จำนวนผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒาชุมชนท้องถิ่น
 • จำนวนผลงานวิชาการ และวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
 • จำนวนชุมชนที่เข้มแข็งหรือพึ่งพาตนเองได้

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม

เป้าประสงค์:

บัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณธรรมและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน

กลยุทธ์:

 • พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
 • พัฒนาศักยภาพอาจารย์
 • สร้างเครือข่ายการผลิตบัณฑิตด้านการบริหาร

ตัวชี้วัด:

 • จำนวนโครงการ/กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายที่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
 • จำนวนหลักสูตรที่มีผลงานด้านการวิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
 • จำนวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
 • จำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ
 • จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

เร่งรัดการสร้างภาพลักษณ์

เป้าประสงค์:

คณะมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับจากสังคม

กลยุทธ์:

 • สร้างภาพลักษณ์คณะให้เป็นที่ยอมรับ

ตัวชี้วัด:

 • จำนวนผลงานการเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของคณะฯ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์:

การบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์:

 • พัฒนาองค์การให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
 • สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม

ตัวชี้วัด:

 • ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการบริหารจัดการของคณะ
 • ผลการประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล
 • ผลการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์
 • ระดับความสำเร็จของการบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า
 • ระดับความสำเร็จของการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่สู่คณะที่น่าอยู่ (Green University)
 • ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การบริหารและ การตัดสินใจ
 • ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน
 • ระดับความสำเร็จของการดำเนินการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการหรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างคณะกรรมการประจำคณะ

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารคณะ

โครงสร้างสำนักงานคณบดี