เกี่ยวกับเรา

คณะวิทยาการจัดการ เป็นหนึ่งในหน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน และประชาชนที่สนใจ โดยสร้างศักยภาพนักศึกษาให้เป็นขุมพลังแห่งปัญญา ผลิตกำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม มีจิตสำนึกในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ เป็นที่พึ่งทางวิชาการของท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และบูรณาการความรู้ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน

ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2516 ตามมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติให้กรมการฝึกหัดครูจัดตั้งวิทยาลัยครูกำแพงเพชร โดยสถาปนาขึ้น เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2516 ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2519 เปิดรับนักศึกษาภาคปกติรุ่นแรก ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แต่เดิมคือ วิทยาลัยครูกำแพงเพชร เป็นสถานศึกษาที่ผลิตบุคลากรที่จะไปประกอบอาชีพครูเพียงอย่างเดียว แต่ด้วยความต้องการของตลาดแรงงาน ทำให้ในปีพุทธศักราช 2527 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2527 มีผลให้วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิต สาขาวิชาชีพอื่น ที่ไม่ใช่วิชาชีพครูได้ ดังนั้น จึงมีการผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ
timeline_pre_loader

2528

            วิทยาลัยครูกำแพงเพชร มีการเตรียมการจัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการ เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบผลิตบัณฑิต สาขาศิลปศาสตร์ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2528 โดยมอบหมายให้อาจารย์สุวัฒน์ น้าคณาคุปต์ ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในขณะนั้น ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะวิชาเพื่อดำเนินการในการจัดตั้งคณะ มีอาจารย์นิยม ชื่นนิรันดร์ และอาจารย์ประจวบ ทิพย์ปรีชา มาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งด้วย คณะผู้เริ่มก่อตั้ง จึงได้ดำเนินการจัดทำร่างหลักสูตร โดยจัดหาเอกสารตำรา ตลอดจนอาคารสถานที่ และวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดสอน จนในที่สุดได้มีประกาศการจัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการในวิทยาลัยครูกำแพงเพชรขึ้น โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสัมพันธ์ ทองสมัคร) ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2530

2530

           คณะวิทยาการจัดการได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2530 โดยเริ่มแรกได้เปิดสอนในระดับอนุปริญญา (2 ปีแรก) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป แขนงวิชาบัญชี แขนงการจัดการทั่วไป แขนงการตลาดและแขนงเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ระดับปริญญาตรี (2 ปีหลัง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป แขนงวิชาการบัญชี  แขนงการจัดการทั่วไป แขนงการตลาด และแขนงเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

2534

           ปีพุทธศักราช 2534  คณะวิทยาการจัดการ ได้รับงบประมาณในการจัดสร้างอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษา โดยใช้ชื่อว่า “อาคารน้ำเพชร” ซึ่งเป็นลักษณะอาคาร 4 ชั้น มีห้องพักจำนวน 20 ห้อง ประกอบด้วย ห้องจัดประชุมสัมมนา ห้องปฏิบัติการฝึกวิชาชีพ และห้องอาหาร ซึ่งนอกจากจะใช้สำหรับเป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในคณะแล้ว ยังได้เปิดให้บริการทั้งแบบห้องพัก และห้องประชุม เพื่อจัดอบรมสัมมนาแก่บุคคลทั่วไปภายใต้การกำกับดูแลของสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ โดยมีโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมเป็นผู้ร่วมดำเนินงาน

2538

           ปีพุทธศักราช 2538 ได้มีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏขึ้น ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2538 มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ อาทิ เปลี่ยนชื่อ “วิทยาลัยครู” เป็น “สถาบันราชภัฏ” และเปลี่ยนชื่อ “คณะวิชา”เป็น “คณะ” โดยตัดคำว่า วิชา ออก และเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารของคณะ จากเดิมใช้คำว่า“หัวหน้าคณะวิชา” เป็น “คณบดี” การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ส่งผลให้ต้องมีการเลือกตั้งคณะผู้บริหารของสถาบันใหม่ทั้งหมด

2539

           ปีพุทธศักราช 2539 คณะวิทยาการจัดการ ได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียน ซึ่งได้จากการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2540 โดยก่อสร้างอาคารเรียน 8 ชั้น เป็นจำนวนเงิน 42,940,000 บาท โดยทำการก่อสร้างเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2540 ทั้งนี้ อาคารเรียนของคณะวิทยาการจัดการ ได้ทำการเปิดใช้เป็นครั้งแรก ในวันที่ 1 มิถุนายน 2543 เป็นต้นมา โดยได้รับพระราชทาน นามว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 2” หรือที่เรียกกันว่า “อาคาร 11”

2547

           ในปีพุทธศักราช 2547 สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร ยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร” มีผลบังใช้คับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 มีความเป็นอิสระและเป็นนิติบุคคล เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

2558-2561

          ในปีพุทธศักราช 2558 คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่า โดยมีการทำกิจกรรม และจัดทำข้อบังคับชมรมศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2559 ขึ้น โดยมีประธานชมรมคือ นายสุวัฒน์ ตรีบุพชาติสกุล และได้มีกิจกรรมของชมรมศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม ได้เริ่มการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) เพียงบางส่วน ในปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรมได้จัดการศึกษาแบบ WIL อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ WIL และในปีเดียวกันหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง ได้ปรับปรุงหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อเป็น “สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ” ปีงบประมาณ 2560 คณะได้ลงนามความร่วมมือ กับ อบต.ท่าขุนราม ในการพัฒนาตลาดท่องเที่ยวสามวิถี ที่ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร และในปีพุทธศักราช 2561 ได้มีการ ลงนามความร่วมมือกับบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด เป็นบริษัทให้บริการขนส่งพัสดุทั่วประเทศแบบครบวงจรในการเป็นศูนย์ฝึกงานด้านโลจิสติกส์ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมาตั้งบริษัทที่อาคาร 14 ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งได้มีการจัดทำ “วารสารการจัดการและการพัฒนาท้องถิ่น” ของคณะวิทยาการจัดการ

2562

           ปีพุทธศักราช 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้มีการปรับเปลี่ยนสังกัดกระทรวงใหม่จากเดิม “สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ” เปลี่ยนเป็น “สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ตามระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562

2563

           ปีพุทธศักราช 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) ได้ร่วมปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหม่ มาเป็น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยแบ่งออกเป็น 5 วิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกการจัดการธุรกิจ วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิชาเอกการตลาด วิชาเอกการเงิน และวิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ และได้มีการเปิดรับนักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2564

ปัจจุบัน

ปรัชญา | ปณิธาน | วิสัยทัศน์ | พันธกิจ

IMG_3142

ปรัชญา

บูรณาการความรู้ สู่ชุมชน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม

ปณิธาน

สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี มีความสามารถทางธุรกิจ คิดอย่างเป็นระบบเพื่อพบความก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่นและสังคม

วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นวิชาการ วิชาชีพด้านการบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจ

 1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น
 2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณภาพ
 3. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 4. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ | ค่านิยมหลัก | วัฒนธรรมองค์กร

เป้าประสงค์

 1. พัฒนาสังคมท้องถิ่นให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
 2. บัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณธรรม และเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
 3. นักศึกษา บุคลากร มีการธำรงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
 4. การบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยมหลัก

คือ   “HAPPY”

H:  Human Resource ทรัพยากรมนุษย์ที่ดี
A: Activeness ความกระตือรือร้น
P:  Participation ร่วมแรงร่วมใจ
P:  Practitioner นักปฏิบัติ
Y:  Yield ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ

วัฒนธรรมองค์กร

เคารพอาวุโส  ตรงต่อเวลา  ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

IMG_3138

เอกลักษณ์ | อัตลักษณ์ | ประเด็นยุทธศาสตร์คณะ

เอกลักษณ์

“บัณฑิตจิตบริการ”

นิยาม:

บัณฑิต นักศึกษา มีความสามารถในการให้บริการเพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยความประทับใจ

ประเด็นยุทธศาสตร์คณะ

 1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการกับสังคมท้องถิ่น
 2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม
 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล

อัตลักษณ์

“บัณฑิตจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น”

นิยาม: 

 1. มีจิตอาสา หมายถึง มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม เสนอตัว เต็มใจ ตั้งใจเสียสละสิ่งที่ตนเองมีทั้งแรงกาย เวลา ทรัพย์สิน เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหรือสังคมให้เกิด ประโยชน์และความสุขมากขึ้น โดยไม่หวังผลตอบแทน
 2. สร้างสรรค์ปัญญา หมายถึง การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน สะสม และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถของตน และแสดงออกผ่านผลงานการ เขียน การวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น การพูด การแสดงในเวทีวิชาการต่างๆ รวมถึงริเริ่มโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
 3. พัฒนาท้องถิ่น หมายถึง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างโอกาสหรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ชุมชน สังคมให้ดีขึ้น

โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างคณะกรรมการประจำคณะ

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารคณะ

โครงสร้างสำนักงานคณบดี