“สร้างนักบัญชีคุณภาพ  ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ”

ประวัติสาขาวิชา
          หลักสูตรบัญชีบัณฑิต โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2546 ในอดีตโปรแกรมวิชาการบัญชีได้รวมอยู่กับโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แต่ปัจจุบันโปรแกรมวิชาการบัญชีได้แยกตัวออกมาจากโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 เป็นต้นมา โดยได้มีการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนด โปรแกรมวิชาชีพการบัญชีได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการผลิตบัณฑิตให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับตามเกณฑ์คุณภาพทางการศึกษาที่เป็นสากล โดยเฉพาะด้านการประกอบวิชาชีพของนักบัญชีให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งหลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพการบัญชี ทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิเช่น จัดให้การเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรและพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดรายวิชาในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามที่สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดไว้ใน มคอ.1
ปรัชญาของสาขาวิชา
          มุ่งผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติและเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ตามมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพบัญชีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
หลักสูตรที่เปิดสอน
ภาคปกติ/ภาค กศ.บป
 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
 • หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)
วัตถุประสงค์ของสาขาวิชา
          เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานโดยมีลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี
 2. มีจิตอาสา มุ่งพัฒนาท้องถิ่น
 3. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบวิชาชีพบัญชีได้อย่างมีคุณภาพสอดคล้องตามความต้องการของภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น
 4. เป็นนักวิเคราะห์และผู้บริหารที่สามารถประยุกต์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางด้านการบัญชี และบริหารธุรกิจอย่างเหมาะสม
 5. มีความรู้ความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจและสังคม สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. สามารถติดตามและปรับตัวให้เข้ากับสภาพการณ์ การเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าในเทคโนโลยี และอาชีพการงาน
 7. มีความรู้ ความสามารถที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
แนวทางการประกอบอาชีพ
นักบัญชี ผู้สอบบัญชี ผู้จัดทำบัญชี ผู้วางระบบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน นักบัญชีบริหาร ที่ปรึกษาด้านบัญชี ที่ปรึกษาด้านการเงิน พนักงานธนาคาร พนักงานราชการ ประกอบอาชีพอิสระ ฯลฯ
DSC_1880
ประมาณค่าใช้จ่าย (ภาคเรียนแรก)

ภาคปกติ

9,600 ฿
9,600 ฿
 • ค่าธรรมเนียม     8,600 บาท
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ    1,000 บาท
 • ภาคเรียนถัดไป  8,000 บาท

ภาค กศ.บป

9,700 ฿
9,700 ฿
 • ค่าธรรมเนียม     9,500 บาท
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ       200 บาท
 • ภาคเรียนถัดไป  8,800 บาท

ภาค กศ.บป (เทียบโอน)

10,400 ฿
10,400 ฿
 • ค่าธรรมเนียม   10,200 บาท
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ       200 บาท
 • ภาคเรียนถัดไป  9,500 บาท
ภาพกิจกรรม