“สร้างนักบัญชีดิจิทัล  ยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพ”

เกี่ยวกับสาขาวิชาการบัญชี
          หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2546 ในอดีตสาขาวิชาการบัญชีได้รวมอยู่กับสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ แต่ปัจจุบันสาขาวิชาการบัญชีได้แยกตัวออกมาจากสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา โดยได้มีการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนด สาขาวิชาการบัญชีได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการผลิตบัณฑิตให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับตามเกณฑ์คุณภาพทางการศึกษาที่เป็นสากล โดยเฉพาะด้านการประกอบวิชาชีพของนักบัญชีให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งหลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพการบัญชี ทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิเช่น จัดให้การเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรและพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดรายวิชาในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามที่สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดไว้ใน มคอ.1
         ดังนั้น เราจึงมุ่งเน้นที่จะสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดทำ นำเสนอ และวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชีด้วยระบบดิจิทัล โดยควบคู่ไปกับการแทรกคุณธรรม จริยธรรม ด้วยระบบการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ มากมาย จากอาจารย์ผู้มากประสบการณ์ และอาจารย์รุ่นใหม่ที่คอยให้คำแนะนำปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อรองรับตลาดแรงงานที่เปิดกว้างสำหรับสาขาบัญชีในปัจจุบัน
CA2_0345
หลักสูตรที่เปิดสอน
ภาคปกติ/ภาค กศ.บป
 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
 • หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)
แนวทางการประกอบอาชีพ
นักบัญชี/พนักงานบัญชีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) ผู้จัดทำบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน นักบัญชีบริหาร ที่ปรึกษาด้านบัญชี ที่ปรึกษาด้านการเงิน ผู้วางระบบบัญชี พนักงานราชการ ประกอบอาชีพอิสระ ฯลฯ
ประมาณค่าใช้จ่าย (ภาคเรียนแรก)

ภาคปกติ

8,800 ฿
8,800 ฿
 • ค่าธรรมเนียม     8,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ    800 บาท
 • ภาคเรียนถัดไป  8,000 บาท

ภาคปกติ (เทียบโอน)

9,300 ฿
9,300 ฿
 • ค่าธรรมเนียม     8,500 บาท
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ    800 บาท
 • ภาคเรียนถัดไป  8,500 บาท

ภาค กศ.บป

9,700 ฿
9,700 ฿
 • ค่าธรรมเนียม     8,800 บาท
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ       900 บาท
 • ภาคเรียนถัดไป  8,800 บาท

ภาค กศ.บป (เทียบโอน)

10,400 ฿
10,400 ฿
 • ค่าธรรมเนียม   9,500 บาท
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ       900 บาท
 • ภาคเรียนถัดไป  9,500 บาท
ภาพกิจกรรม