เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 สาขาวิชาการตลาดร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมการติดตามประเมินผลการบริการวิชาการแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากข้าวบ้านสร้อยสุวรรณ และขยายเครือข่ายสู่กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเกษตรอินทรีย์จังหวัดกำแพงเพชร ณ โรงแรมแม่ปิง แมงโก้ฯ โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่าย ผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและกลุ่ม ฅปว.เข้าร่วมในครั้งนี้