เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-15.30 น.โปรแกรมวิชาการตลาด และโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากลุ่มผู้ผลิต และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน เรื่อง การสื่อสารและการสร้างแบรนด์ผลิตภัณณฑ์ชุมชน โดยวิทยากรอาจารย์พีรวงศ์ จาตุรงคกุล (อ.โจ้) และทีมงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ เจ้าของแบรนด์ไอศกรีม ศรีมาลา (ไอศกรีมดอกไม้ หนึ่งเดียวในไทย รายเดียวในโลก) ร้านกำปั่น ณ ตลาดอัมพวา ทีให้เกียรติมาบรรยายและปฏิบัติการสร้างแบรนด์ กับผู้ประกอบการ โอทอป เอสเอ็มอี และนักศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อพัฒนาผู้ผลิตและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มีความรู้ สามารถไปใช้เป็นหลักในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร