เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดโครงการบริการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยการจัดฝึกอบรม เรื่อง “การพัฒนาของฝากของที่ระลึกของตำบลท่าขุนราม ครั้งที่ ๑” ให้กับประชาชน ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ณ ศาลาอเนกประสงค์ของตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร