เมื่อวันที่ 12-15 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในหัวข้อเรื่อง “การทำอาหารแปรรูปเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของตำบลท่าขุนราม” เพื่อพัฒนาศักยภาพ และสร้างอาชีพ ให้กับประชาชนตำบลท่าขุนรามให้ดียิ่งขึ้น ณ อาคารน้ำเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร