วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีเปิดตลาดวิถีไทยทรงดำ (ตลาดร่มแดง) ณ ลานวัฒนธรรม หมู่ที่ 20 บ้านคลองแตงโม อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดตลาดเพื่อให้ประชาชนบ้านคลองแตงโม และหมู่บ้านใกล้เคียงได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลผลิตทางการเกษตร และทำการค้าขาย เพื่อเป็นการยกระดับสินค้าชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน ทั้งนี้ ตลาดวิถีไทยทรงดำ (ตลาดร่มแดง) จะจัดทุกสิ้นเดือนของทุกเดือน เวลา 16.00 น.-21.00 น.