เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการศิษย์เก่า ร่วม ประชุมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3
โดยมีคุณสุวัฒน์ ตรีบุพชาติสกุล ประธานชมรม ได้กล่าวเปิดวาระการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้อง KM room ชั้น 3 เวลา 15.30