มื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 15.30 น. คณาจารย์ และคณะกรรมการศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่า พร้อมจัดพิธีมอบทุนการศึกษาจากกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบการศึกษาแก่นักศึกษา นำโดย รศ.ดร.ปาจารีย์ ผลประเสริฐ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และนายสุวัฒน์ ตรีบุพชาติสกุล ประธานชมรมศิษย์เก่า ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 16 ทุน  เป็นทุนประเภททั่วไป จำนวน 7 ทุน  ทุนสโมสรนักศึกษา จำนวน 4 ทุน  และทุนเครือข่ายคณบดี จำนวน 5 ทุน ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนดี มีความสามารถ และมีความประพฤติดี ได้มีทุนการศึกษาในระดับต่อไป
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพข่าว: ศิลาแลง นิวส์ และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร