เมื่อวันที่ 8-10 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรร่วมกับโรงเรียนบ้านปางเรือ (จุฬาสงเคราะห์) ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดโครงการจิตอาสาวิทยาการให้กับนักศึกษาและนักเรียน จำนวน 100 คน ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วยการวาดภาพสื่อการเรียนการสอนบนฝาผนังบริเวณห้องสมุด ลานเอนกประสงค์ โรงอาหาร จัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมสันทนาการ เล่นเกมส์ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และสานสัมพันธ์ระหว่างพี่และน้อง ณ โรงเรียนบ้านปางเรือ (จุฬาสงเคราะห์) จังหวัดกำแพงเพชร