วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาการบัญชี ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดโครงการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร