วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับระบบ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งในกิจกรรมมีคณาจารย์มาร่วมให้การต้อนรับพร้อมผูกข้อมือรับขวัญนักศึกษา ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร