วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป งานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม FMS Freshy KPRU 2022 ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร