คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ขอยกย่องชมเชยผู้ที่นำองค์ความรู้การเขียนโครงร่างวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน

ไปประยุกต์ในงานปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2558

null

ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์

null

ผศ.ดร.เพชรา บุดสีทา

null

ผศ.ราตรี สิทธิพงษ์

null

ผศ.อิสรีย์ ด่อนคร้าม

null

อ.พัตราภรณ์ อารีเอื้อ

null

อ.วรรณวณัช ด่อนคร้าม

null

อ.ประพล จิตคติ

null

อ.ยุชิตา กันหามิ่ง

null

อ.วิษณุเดช นันไชยแก้ว

null

อ.นงลักษณ์ จิ๋วจู

null

อ.ชูเกียรติ เนื้อไม้

null

อ.ฉัตรชัย อินทรประพันธ์