คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ขอยกย่องชมเชยผู้ที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning

ประจำปีการศึกษา 2558

null

ผศ.ดร.เพชรา บุดสีทา

null

อ.การันต์ เจริญสุวรรณ

null

อ.วีรวรรณ แจ้งโม้

null

อ.ศิริพร โสมคำภา

null

อ.วิษณุเดช นันไชยแก้ว

null

ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี

null

อ.ประพล จิตคติ

null

อ.วรรณวณัช ด่อนคร้าม