เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขากีฬาและนันทนาการ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 จังหวัดกำแพงเพชร ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร