เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 อาจารย์พิมพ์นารา บรรจง อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2561 ประเภทเดี่ยว ซึ่งจัดโดยศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ศูนย์ภาษา ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร