เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา ครองแก้ว อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับใบประกาศเกียรติคุณคณาจารย์และบุคลากรที่ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2561 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร