เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์ บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ “นวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดี (ฺBest Practice) ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมนำเสนอผลงานด้านบริการวิชาการ ประเภทนำเสนอผลงานบนเวที และได้รับรางวัลที่ 1 ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร