เมื่อวันที่ วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2559 คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ “สมุนไพรพญาไพร” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในระดับประเทศ และได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติจาก WIPO ในชื่อผลงาน “สบู่สารสกัดจากเปลือกกล้วยไข่” และ “กลุ่มแปรรูปข้าวสร้อยสุวรรณ” ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของภาคเหนือ ในการประกวดการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology Contest) : DiPAT award 2016 เพื่อรองรับยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นผลจากการสนับสนุนของโปรแกรมวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ที่ได้ส่งนักศึกษา และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมโครงการประกวดการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology)
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) และสำนักทรัพย์สินทางปัญญาประเทศเกาหลี(KIPO) โดยมีการนำเสนอผลงานคัดเลือกระดับประเทศ
ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์