ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด
ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น 10 สุดยอดแผนธุรกิจ และได้รับรางวัลชมเชย จาก 200 ทีมทั่วประเทศ
ในโครงการ DTN BUSINESS PLAN AWARD 2017
จัดโดยกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2560</p