คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนายธีรภัทร์ เสริมศรี นักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปี 1 ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนักจัดรายการวิทยุ ในโครงการเส้นทางสู่ดาว ระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา