เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดแผนธุรกิจระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อ “การพัฒนาการแปรรูผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา