เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ตัวแทนนักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดแผนธุรกิจระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 เพื่อฝึกประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ และเสริมสร้างทักษะและองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ และการทำงานเป็นทีม ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี