เมื่อวันที่ 12-27 พฤษภาคม 2562 นายศุภชัย เสือสูงเนิน นักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภักกำแพงเพชร และคณะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาแผนธุรกิจดีเด่น ในโครงการ START D UP CAMP จัดโดยบริษัทสิงห์คอร์เปอเรชั่นจำกัด และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย