ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโจทย์ท้าประลอง Idea WoW ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 “กิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup” ภายใต้โจทย์ “Idea WoW นำงานวิจัยสร้างสรรค์ธุรกิจ จากหิ้ง สู่ห้าง” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 4 รางวัล ดังนี้
👉 1. ทีม MVP นายวัชระพล กลิ่นจันทร์กลั่น โปรแกรมวิชาการตลาด ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
👉 2. ทีมถั่วเขียว นางสาวนาตาลี แก้ววิชิต โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2
👉 3. ทีมเศษอาหารใต้ดิน นางสาวปภัสสร ธนมัย โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3
👉 4. ทีมน้ำผึ้งหวาน นายสุภชัย เสือสูงเนิน โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 1