ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโจทย์ ท้าประลอง Idea WoW ประจำเดือนมิถุนายน 2562 “กิจกรรม ประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ภายใต้โจทย์ “Idea WoW นำงานวิจัยสร้างสรรค์ธุรกิจแปลกใหม่ ใส่ใจคนรักสุขภาพ” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 3 รางวัล ดังนี้ ทีม ซาลาปัง นายณัชพล กันทา โปรแกรมวิชาการตลาด ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ทีม Max Clean Food นายสุภชัย เสือสูงเนิน โปรแกรม วิชาการจัดการทั่วไป ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 1 ทีม MVP นายวัชระพล กลิ่นจันทร์กลั่น โปรแกรมวิชา การตลาด ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 2