ขอแสดงความยินดีกับ…ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโจทย์ ท้าประลอง Idea WoW ประจำเดือนสิงหาคม 2562 “กิจกรรม ประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ภายใต้โจทย์ “Idea WoW สินค้าน่าซื้อ บริการน่าใช้ โดนใจคนชอบเล่นกีฬา” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 4 รางวัล ดังนี้
🔸 ทีม Edit นายวัชระพล กลิ่นจันทร์กลั่น โปรแกรมวิชาการตลาด ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2
🔸 ทีม Body Fit สุดฟิน นายจักกริช รัสมี โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3
🔸ทีมลาก่อนเรา นางสาวปภัสสร ธนะมัย โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 1
🔸ทีม Me Care นายณัชพล กันทา โปรแกรมวิชาการตลาด ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 2