เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 นักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับรางวัลจากสภาเด็กและเยาวชน จ.กำแพงเพชร บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.กำแพงเพชร เป็นผู้ดำเนินงานโดดเด่นด้านการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในงาน (DJ TEEN) ในงาน “รวมพลังเยาวชน เยาวชนจิตอาสา พัฒนาสังคม” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562  ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร