ขอแสดงความยินดีกับ…ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโจทย์ ท้าประลอง Idea WoW ประจำเดือนตุลาคม 2562 “กิจกรรม ประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ภายใต้โจทย์ “ธุรกิจการศึกษายุคใหม่ สร้างไทยให้ยั่งยืน” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 3 รางวัล ดังนี้
🔸 ทีม MVP นายวัชระพล กลิ่นจันทร์กลั่น โปรแกรมวิชาการตลาด ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2
🔸 ทีม GSB For Students นายจักกริช รัสมี โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3

🔸 ทีม Paay นายณัชพล กันทา โปรแกรมวิชาการตลาด ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 2