วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายสุวิทย์ เมษินทรีย์​ จากการประกวด​แผนธุรกิจ ​ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่​ 6​ ในหัวข้อ “ผู้ประกอบการรุ่นใหม่กับการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจการเกษตร” ณ ห้องประชุมพระเพทราชา อาคารรัตนเทพสตรี (ชั้น 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี