วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 7  โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 10 คน จำแนกรายการการแข่งขัน ทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันปูเตียงแบบสันทบ, การแข่งขันประกอบอาหารว่างวิถีไทยเท่, การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ และการแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม ซึ่งมีนักศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากทั้งหมด 21 ทีมการแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม (cocktail) ได้แก่ นายณัฐวุฒิ มีศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นางสาวนิลาวรรณ ทองคำ และนางสาวโยษิตา รอดจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม