ขอแสดงความยินดีกับ…ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโจทย์ ท้าประลอง Idea WoW ประจำเดือนเมษายน 2563  “กิจกรรม ประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ภายใต้โจทย์ “Creative Idea เปลี่ยนวิกฤติ พลิก COVID-19 เป็นโอกาส” โดยธนาคารออมสิน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 2 รางวัล ดังนี้
🔸 ทีม I นายวัชระพล กลิ่นจันทร์กลั่น โปรแกรมวิชาการตลาด ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2
🔸 ทีม Family Happyness นางสาวสกาวเดือน อิ่มชา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 1