ขอแสดงความยินดีกับ…ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโจทย์ ท้าประลอง Idea WoW ประจำเดือนพฤษภาคม 2563  “กิจกรรม ประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ภายใต้โจทย์ “Creative Idea นวัตกรรมธุรกิจเพื่อสุขภาพโดยคนไทย ก้าวไกลสู่สากล” โดยธนาคารออมสิน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 2 รางวัล ดังนี้
🔸 ทีม The End นายวัชระพล กลิ่นจันทร์กลั่น โปรแกรมวิชาการตลาด ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
🔸 ทีม Smart Troponin นางสาวสกาวเดือน อิ่มชา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2