ขอแสดงความยินดีกับ…ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโจทย์ ท้าประลอง Idea WoW ประจำเดือนมิถุนายน 2563  “กิจกรรม ประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ภายใต้โจทย์ “Creative Idea กลยุทธ์ธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่มเทรนด์ใหม่ ปรับใช้ยุค New Normal” โดยธนาคารออมสิน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 2 รางวัล ดังนี้
🔸 ทีม MUSHROOM นายวัชระพล กลิ่นจันทร์กลั่น โปรแกรมวิชาการตลาด ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
🔸 ทีม สำรับกับข้าว นายณัชพล กันทา โปรแกรมวิชาการตลาด ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 2