คณะวิทยาการจัดการ…ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม Five Girl ได้แก่
1. นางสาวชลิธชา พุทธศัย
2. นางสาวธนัดดา อินทรรัตน์
3. นางสาวธนัาวรรณ ดีวัน
4. นางสาววันนิสา ขำเจริญ
5. นางสาวรสสุคนธ์ สุวรรณศร
นักศึกษาโปรแกรมการจัดการทั่วไป ที่ผ่านการนำเสนอสุดยอดไอเดียนวัตกรรม Startup Thailand 2020 ระดับประเทศ ด้วยการนำเสนอ “ผลิตภัณฑ์ Platform สำหรับการรับบริการทางการแพทย์ด้วยบริการเดลิเวอรี่สำหรับการเจ็บป่วยเบื้องต้น” และได้เข้าแข่งขันในกิจกรรม Startup Demo Day โดยมีอาจารย์พัตราภรณ์ อารีเอื้อ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา