ขอแสดงความยินดีกับ…ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโจทย์ ท้าประลอง Idea WoW ประจำเดือนกรกฎาคม 2563  “กิจกรรม ประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ภายใต้โจทย์ “Creative Idea การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจชุมชน ยุคเข้าสู่วิถีใหม่ (Next Normal)” โดยธนาคารออมสิน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 2 รางวัล ดังนี้
🔸 ทีม กระถิน นายวัชระพล กลิ่นจันทร์กลั่น โปรแกรมวิชาการตลาด ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1

🔸 ทีม VR Shop นายณัชพล กันทา โปรแกรมวิชาการตลาด ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2

🔸 ทีม Namprick Freeze Dry นางสาวสกาวเดือน อิ่มชา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 1