ขอแสดงความยินดีกับ… นายวัชระพล กลิ่นจันทร์กลั่น นักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ จากการส่งวิดีโอคลิป สุดยอด Idea สร้างสรรค์ ระดับประเทศ โจทย์ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ในหัวข้อ “Creative Idea การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจชุมชน ยุคเข้าสู่วิถีใหม่ Next Normal” ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ของธนาคารออมสิน