วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2566 นายณรงค์ชัย รักษ์ชน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิชาเอกการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง..มารยาทงามตามแบบวัฒนธรรมไทย และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ (ระดับอุดมศึกษา) ครั้งที่ 3 ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งจากการประกวดได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร 150 ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา