เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วม ประชุมราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 12
ณ ห้อง KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ เวลา 15.30 น. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวันงานราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 12