เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และประธานโปรแกรมหลักสูตรบริหารธุรกิจ ร่วมประชุม การพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 4
ณ ห้อง KM Room ชั้น 3 เวลา 11.00 น. เพื่อพูดคุย หารือในการปรับปรุงหลักสูตร