เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ ร่วมต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ณ ห้อง KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร