เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ตัวแทนโปรแกรมวิชาฯ คณะวิทยาการจัดการ
ร่วมประชุมคัดเลือกโครงการบริการวิชาการดีเด่น เพื่อนำเสนอนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี
ณ KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร