เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมก่อนปิด ภาคเรียนที่ 2/2558
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรึกษาหารือภายในคณะ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร