เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน ในหัวข้อ
“เทคนิคการเขียนบทความวิจัยสู่การตีพิมพ์ในวารสารเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ”
ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดีให้กับอาจารย์ที่สนใจในการเขียนบทความ
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร