เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมบรรยายเกี่ยวกับนโยบายมหาวิทยาลัยกับการพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการการจัดทำแผน
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลันราชภัฏกำแพงเพช