เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ร่วมอบรมสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (MIS)
ให้กับคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ให้มีความรู้ความใจในการใช้งานระบบ
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 (LAB 1) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร